Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

 

II. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyczesany Warsztat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 57P, Wrocław, NIP: 8943143711, REGON: 383955860 zwaną dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe w tym adres do korespondencji to: Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław; biuro@notbadstuff.pl

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Umów zawartych w ramach działalności Sklepu (przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, prowadzenie Konta Klienta) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: „RODO”) oraz marketingu produktów własnych (przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz odpowiedzi na zapytania kierowane do Sprzedającego.

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów: a). dane osobowe Klienta podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP); b). dane osobowe podane w celu korzystania z Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

Dane osobowe Klientów mogą być przekazane: a).podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. b).podmiotowi dokonującemu rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży. c). podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie do prowadzenia Sklepu lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu.

Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych

Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych ( w przypadkach opisanych w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do Newslettera, obsługi reklamacji.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@notbadstuff.pl bądź listownie na adres Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.

 

 

III. COOKIES

Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

 

IV. Zabezpieczenia

Sklep internetowy www.sklep.notbadstuff.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników www.sklep.notbadstuff.pl lub podwykonawców, z którym są zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jednakże, ze względu na to, że dostęp do Sklepu i świadczonych przez Sklep usług i Produktów odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet, w związku z powyższym, Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż mimo wszelkich zabezpieczeń, korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

 

V. Edycja Danych

Nasz serwis korzysta z formularza zamówień, który to umożliwia naszym Klientom złożenie zamówienia na informacje lub produkty i usługi. Formularze te pozwalają na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników). Informacje, które pochodzą z formularzy zamówień są wykorzystywane do realizacji zamówień, wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to niezbędne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych. Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Przysługuje Tobie również prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. e-mail: biuro@notbadstuff.pl bądź listownie na adres Warsztat Fryzur Męskich ul. Legnicka 57P, 54-203 Wrocław.

 

VI. Wybór opcji/rezygnacja z naszych usług

Sklep internetowy www.sklep.notbadstuff.pl, oferuje użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas jakichkolwiek informacji, już w momencie, w którym prosimy o podanie danych osobowych osób odwiedzających. Nasza strona daje użytkownikom kilka opcji zapewniających usunięcie informacji o sobie z naszej bazy danych, umożliwiających wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych, newsletterów, czy rezygnacji z naszych usług elektronicznych. Można tego dokonać wysyłając e- mail z takim żądaniem pod adres: biuro@notbadstuff.pl lub pod tym adresem www.sklep.notbadstuff.pl po zalogowaniu można zmienić informacje podane podczas subskrypcji bezpłatnych list e-mailingowych lub zmienić swoje dane z naszej bazy.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl